عوامل فیلم “ناهید” در اختتامیه جشنواره کن 2015 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر ساره بیات بازیگر فیلم «ناهید»، در مراسم اختتامیه جشنواره کن حضور داشت. تصاویر حضور وی در این مراسم را در ادامه می توانید مشاهده کنید.  ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015   ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015     ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015    ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015    ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015   عوامل فیلم “ناهید” در اختتامیه جشنواره کن 2015   عوامل فیلم “ناهید” در اختتامیه جشنواره کن 2015    ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015    ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015    سیمرغ    

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر ساره بیات بازیگر فیلم «ناهید»، در مراسم اختتامیه جشنواره کن حضور داشت. تصاویر حضور وی در این مراسم را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

  ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

  ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

عوامل فیلم “ناهید” در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

عوامل فیلم “ناهید” در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015 تصاویر

 سیمرغ

 

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/